Föreningens stadgar

Firma och ändamål

Föreningens firma är Driftakademien; föreningen ska verka för att DRIFTINGENJÖRENS status förbättras och dennes möjligheter till utveckling tillvaratas.

Föreningen ska även verka för att ge sina medlemmar kontinuerliga möjligheter till erfar- enhetsutbyte och information om ny teknik under gemytliga former.

Detta ska bl a ske genom att aktivt upplysa näringslivet om Driftingenjörens kunskap och kompetens och genom att bevaka /deltaga i frågor som berör Driftingenjörsutbildningen.

Medlemsskap m.m.

Mom 1 Medlemsskap beviljas person med Driftingenjörsexamen från högskola /universitet eller person med motsvarande framtida utbildning.

Mom 2 Medlemskap kan även beviljas annan person som bevisligen, på annat sätt, förvärvat motsvarande kunskaper eller person som väsentligen verkat för föreningen.

Dispens kan dock ges person som påbörjat sista året på Driftingenjörslinjen.

Fråga om medlemsskap enl. ovanstående mom. och dispens för studerande avgörs av styrelsen.

Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur Driftakademien skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Driftakademien. Medlem som inte betalat medlemsavgift före december månads utgång får anses ha begärt sitt utträde. Medlemsskap upphör i sådana fall genom att personen avförs ur medlemsför- teckningen.

Uteslutning av medlem

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denne försummat att betala Driftakademiens beslutade avgifter, motarbetat Driftakademiens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Driftakademiens intressen. Styrelsen beslutar i dessa ärenden.

Avgifter

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter som betalas till föreningen. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem äger rätt att ta del av föreningens verksamhet och är skyldig att följa föreningens stadgar och uttalade policy.

Föreningens organisation

Driftakademiens organisation ska utgöras av en styrelse som tillsammans med årsmötet och det extra årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska vara sammansatt av årsmötet med en tillsatt ordförande för föreningen. Driftakademiens styrelse ska dock alltid bestå av minst sex (6) ledamöter, som utgörs av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekretrare och minst två styrelseledamöter.

Föreningens säte och styrelse

Driftakademien och dess styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Styrelsen har huvudansvaret för Driftakademiens verksamhet och konstituerar sig själva. Styrelsen ska upprätta en organisations- och verksamhetsplan.

Rätt att teckna föreningens konto

Ordförande, kassör och en valfri styrelsemedlem (utsedd av styrelsen), har rätt att var för sig teckna föreningens konto.

Rätt att teckna föreningens firma

Av årsmötet utsedd ordförande för Driftakademien äger, tillsammans med annan ledamot av styrelsen (utsedd av styrelsen), rätt att teckna föreningens firma.

Styrelsemöten, beslutsförhet m.m.

Styrelsemöten ska avhållas i antal som säkrar verkställande av gemensamt upprättad verksamhetsplan, och som i övrigt ger föreningen god kontinuitet och goda möjligheter att vidareutvecklas. Vid styrelsemöten utan ordinarie ordförandes eller vice ordförandes närvaro utser styrelse inom sig en ordförande för det aktuella mötet. Styrelsen är beslutsför då antalet ledamöter överstiger 50 % av samtliga styrelseledamöter. Som beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. För giltigt beslut, när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande, krävs enhällighet. För giltigt beslut vid styrelsemöte krävs alltid att ordförandes eller vice ordförandes finns representerade.

Ordförande i Driftakademien

Ordförande utses av årsmötet, dvs föreningens medlemmar; dock ska person som föreslås som ordförande ha varit verksam minst ett år i styrelsen och där gjort sig känd för ett starkt engagemang i föreningens frågor.

Valberedningens sammansättning och uppgift

Vid varje årsmöte ska en valberedning väljas. Uppgiften är att ta fram väl genomtänkta förslag till styrelse och revisorer med suppleanter samt att presentera dessa vid nästkommande årsmöte. En av revisorerna ska utses att granska styrelsens räkenskaper. Valberedning ska bestå av tre personer varav en utses som sammankallande. Valberedning ska, om så är möjligt, särskilt föreslå en kandidat till ordförandeposten i Driftakademien.

Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskaper ska omfatta tiden 1/1-31/12 och före januari månads utgång ska styrelsen till valda revisorer överlämna resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

Föreningens revisorer

Vid varje årsmöte ska en revisor jämte en suppleant väljas för granskning av föreningens räkenskaper. Revisorer och revisorssuppleanter ska väljas för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa ordinarie årsmöte avhållits. Revisorerna får icke utgöras av styrelseledamöter. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revision och revisionsberättelse är avslutad och avgiven senast under februari. Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie årsmöte av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar.

Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska avhållas före maj månads utgång. Styrelsen kallar alltid till ordinarie årsmöte. Medlem eller styrelseledamot som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte ska skriftligen anmäla ärendet minst 14 dagar innan årsmötet till ordförande i styrelsen. Medlemmar som vill ta del av ärendet tar kontakt med ordförande i styrelsen innan årsmötet. Ordförande i styrelsen distribuerar underlag till de frågande.

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska avhållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 2/5 av samtliga röstberättigade medlemmar begär detta genom skriftlig framställan hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlas. När styrelsen mottagit en korrekt begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till såd- ant möte, att hållas inom en månad från datum på kallelsen. Vid extra årsmöte ska endast det ärende som föranlett mötet tas upp till behandling.

Rösträtt på ordinarie och extra årsmöte

Ordinarie medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Rösträtten kan överlåtas i form av skriftlig fullmakt som ska tillställas val- beredningen innan mötets öppnande. Medlem får ej företräda mer än två röster.

Årsmötets och det extra årsmötets beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet inklusive fullmakter enl. § 18 och vid val eller beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av mötets ordförande. Beslut fattas med bifallsrop, eller om så begärs, efter omröstning/votering. Beslut ska verkställ- as genom klubbslag.

Dagordning för ordinarie årsmöte

På ordinarie årsmöte ska alltid avhandlas:

 • Årsmötets högtidliga öppnande
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av protokollförare
 • Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötet i behörig ordning utlysts
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om resultatdisposition
 • Fråga om ansvarfrihet för styrelse
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av Driftakademiens ordförande
 • Val av styrelse och suppleanter
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Av styrelsen hänskjutna ärenden enl. § 16
 • Övriga frågor (driftkuckel)
 • Mötets avslutande

Kallelse till ordinarie årsmöte - tid och innehåll

Kallelse ska innehålla uppgifter om förekommande ärenden och aviseras till samtliga medlemmar genom annonsering på föreningens hemsida och eller utskick med brev eller Epost senast 4 veckor före ordinarie årsmöte, dock tidigast 8 veckor före årsmöte. Kallelse till årsmöte utsändes av styrelsen.

Föreningens upplösning

I händelse av Driftakademiens upplösning ska styrelsen i samråd med medlemmarna besluta om förfarandet med föreningens tillgångar vid en extra föreningstämma. Vid avveckling är styrelsen i sista hand ansvariga.

Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av ant- alet avgivna röster. Medlem förbinder sig genom sitt medlemsskap i Driftakademien att i fråga om tillämpning av dessa stadgar icke väcka talan vid allmän domstol.

Godkännande och justering avseende: Stadgar, i enlighet med motion till årmötet 2000-03-25 från Mikael Jansson.